Demo

Regulamin Komisji Rewizyjnej PTPI

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

Zatwierdzony przez Walne Zebranie dnia 4.02.2017 r.

 § 1

1. Komisja Rewizyjna jest organem PTPI powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością pod kątem gospodarności finansowej, zgodności z przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa w imieniu i z upoważnienia Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami, Statut Stowarzyszenia, Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków oraz  uchwały Walnego Zebrania Członków.

 Skład Komisji Rewizyjnej

 § 2

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4-letni okres kadencji i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego.

3. W przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, Komisja zawiadamia o tym fakcie Zarząd. Jeżeli Zarząd zwróci się do Komisji o wyjaśnienia, ma ona obowiązek złożenia ich.

4. W przypadku, gdy członkowie Komisji Rewizyjnej nie wywiązują się ze swoich obowiązków, na wniosek Zarządu, mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

 

Zadania komisji rewizyjnej

§ 3

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz. Kontrola jest przeprowadzana w oparciu o sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu. W razie wątpliwości co do prawidłowości sprawozdań Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o wyjaśnienie i o udostępnienie dodatkowej dokumentacji.

2. Komisja Rewizyjna potrzebuje 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniami. W przypadku nieotrzymania dokumentów w tym terminie Komisja Rewizyjna może nie rozpatrzeć sprawozdań, co może skutkować brakiem zatwierdzenia.

3. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

5. Przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.

6. Składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie w przypadku wątpliwości co do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków statutowych.

7. Występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

  

Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej

§4

1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.

2. Po wyborze nowej Komisji Rewizyjnej pierwsze posiedzenie w kadencji zwoływane jest w przeciągu 30 dni od wyborów za porozumieniem członków Komisji. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3. Kolejne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, nie rzadziej niż raz w roku oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji. O terminie, miejscu i celu posiedzenia członkowie powinni być poinformowani nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zwołanie posiedzenia Komisji w krótszym terminie. Posiedzenie Komisji może być realizowane w formie korespondencyjnej, telekonferencji i wideokonferencji.

4. Zwoływanie posiedzenia odbywa się za pośrednictwem korespondencji elektronicznej w której zaznaczone jest miejsce, forma, termin i cel posiedzenia.

W przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się w formie korespondencyjnej, telekonferencji lub wideokonferencji, za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego.

5. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy biorą w nim udział co najmniej dwie osoby.

6. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół zawierający datę, formę posiedzenia, listę uczestników, podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu. Protokół może być podpisany wyłącznie przez Przewodniczącego Komisji przy pisemnym upoważnieniu pozostałych członków biorących udział w posiedzeniu.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są na posiedzeniu i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie może odbywać się drogą telekonferencji, wideokonferencji i korespondencyjnej. Głosowania są jawne.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają podpisów osób głosujących. Uchwała może być podpisana wyłącznie przez Przewodniczącego Komisji przy pisemnym upoważnieniu pozostałych członków, biorących udział w głosowaniu.

9. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

10. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji Komisji Rewizyjnej odpowiada Przewodniczący. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej jest przekazywana Sekretarzowi Towarzystwa raz w roku po Walnym Zebraniu sprawozdawczym  i przechowywana w siedzibie Towarzystwa

   

Procedury nadzoru Stowarzyszenia i kontrolne

  §5

1. W czasie kadencji Zarządu, Komisja Rewizyjna zwraca się o udostępnianie protokołów z zebrań Zarządu oraz zapisów uchwalonych uchwał i regulaminów lub innych dokumentów, potrzebnych do wglądu w pracę Zarządu. O udostępnienie dokumentacji zwraca się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba oddelegowana podczas posiedzenia Komisji.

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do prawidłowego działania Zarządu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym ustalane są dalsze kroki postępowania i czynności kontrolne.

3. Kroki postępowania Komisji Rewizyjnej w przypadku wątpliwości dotyczących pracy Zarządu i przeprowadzania czynności kontrolnych:

- zwrócenie się do Zarządu o wyjaśnienia lub o wyjaśnienia poparte odpowiednią dokumentacją;

- zwrócenie się do Zarządu o powołanie specjalisty posiadającego kompetencje do  wyjaśnienia sprawy i o przekazanie Komisji Rewizyjnej stanowiska specjalisty;

- zwrócenie się do członka Stowarzyszenia o złożenie wyjaśnień, jeżeli posiada informacje związane z prowadzoną kontrolą;

- zwrócenie się do Zarządu o podjęcie kroków prowadzących do naprawy sytuacji;

- zwrócenie się do Zarządu o możliwość skorzystania przez Komisję Rewizyjną z konsultacji specjalisty;

- zwrócenie się do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z propozycją porządku obrad;

- wnioskowanie o objęcie nadzorem Stowarzyszenia przez  właściwe instytucje.

4. Komisja może zwracać się do Zarządu o umożliwienie jej współpracy i konsultacji z niezależnymi od Stowarzyszenia specjalistami tj. prawnik, księgowy, rzeczoznawca, biegły. Komisja w piśmie wyjaśnia cel konsultacji ze specjalistą.

5. Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu poprzez Przewodniczącego Komisji lub członka upoważnionego przez Komisję w formie korespondencji elektronicznej, w której określa czas na odpowiedź Zarządu. 

6. Komisja może upoważnić pisemnie każdego członka Komisji do przeprowadzenia analizy dokumentów i sporządzenia z niej raportu.

7. Komisja sporządza protokół z czynności kontrolnych, zawierający:

- datę i przedmiot kontroli,

- nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,

- wykaz dokumentów, na podstawie których wydano opinię i wynik kontroli,

- podpisy co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej biorących udział w procedurach kontrolnych oraz ewentualnie pozostałych osób biorących udział w kontroli.

Protokół może być podpisany wyłącznie przez Przewodniczącego Komisji przy pisemnym upoważnieniu od pozostałych członków biorących udział w kontroli

  

§6

 Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie. W związku z pełnieniem swojej funkcji Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i koniecznych noclegów.

 §7

 Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie.

§8

 Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

 Michał Świeboda

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS