Demo
  • Start
  • Odnawianie certyfikatu

Odnawianie certyfikatu

 

PROCEDURY PRZEDŁUŻANIA CERTYFIKATÓW PSYCHOTERAPEUTY PTPI

 od 2017 roku

 

(Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej nr 01/07/2020 zmieniającej uchwałę nr 6/10/2017 z dn. 12.10.2017.)

Procedura odnawiania certyfikatu służy utrzymaniu dobrych standardów w zawodzie i odnosi się do idei kształcenia ustawicznego (lifelong learning). Dlatego tak ważne jest, by osoba będąca psychoterapeutą cały czas podnosiła swoje kompetencje, poddawała swoją pracę ciągłej superwizji oraz była w kontakcie ze środowiskiem zawodowym Przestrzeganie tych założeń potwierdza dojrzałość zawodową psychoterapeuty.

1.    Na mocy uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej  nr 01/07/2020 zmieniającej uchwałę nr 6/10/2017 z dn. 12.10.2017 w celu przedłużenia certyfikatów należy spełnić poniższe warunki:

 1) Pół roku przed utratą ważności certyfikatu psychoterapeuta i/lub superwizor otrzyma informację drogą mailową o konieczności odnowienia certyfikatu. W wyjątkowych przypadkach posiadacz certyfikatu może otrzymać informację wcześniej (np. gdy otrzymany certyfikat nie posiadał określonej daty ważności).

 2) Psychoterapeuta lub superwizor powinien złożyć wniosek o odnowienie Certyfikatu na co najmniej 3 miesiące przed końcem ważności certyfikatu. 

 3) Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikacyjna. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na  osobno określonych zasadach.

 4) Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.

 5) Niezłożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśnięcie.

Ponadto:

2. Osoby, które otrzymały certyfikat do 2016 roku włącznie, by przedłużyć certyfikat mają obowiązek zdać egzamin certyfikacyjny przed komisją zewnętrzną w ciągu 5 lat od uzyskania certyfikatu.

3. Należy wykazać minimum 150 godzin w następujących formach:

 obligatoryjnie:

 1) uczestnictwo w zaawansowanych lub dodatkowych szkoleniach z psychoterapii (opis musi zawierać nazwę instytucji szkoleniowej, miejsce, czas trwania i program szkolenia)- min. 30 h.

 2)  korzystanie z profesjonalnej superwizji (podać nazwę instytucji i nazwisko superwizora, liczba godzin) – min. 40 h, w tym minimum 30 h u certyfikowanego superwizora

 3) uczestnictwo w konferencjach, sympozjach naukowych (tytuły, daty, organizatorzy, ilość godzin, zaświadczenia uczestnictwa) - min. 6 h - maks. 20 h

 dodatkowo, realizacja jednego lub więcej z poniższych punktów:

 4) uczestnictwo w superwizji koleżeńskiej (nazwiska osób w niej uczestniczących, liczba godzin) – maks. 20h

 lub/i

 5) zaangażowanie na rzecz środowiska zawodowego psychoterapeutów (zarządy, komitety, grupy robocze). Należy podać nazwy organizacji, daty spotkań, formalny czas trwania spotkań.

 lub/i

 6) udział w dodatkowym szkoleniu psychoterapeutycznym jako superwizor, badacz, nauczyciel lub prelegent na konferencji.

 

4.    Dodatkowo psychoterapeuta powinien załączyć następujące oświadczenia:

1) Oświadczenie o ilości przeprowadzonych sesji psychoterapeutycznych od momentu uzyskania certyfikatu.

2) Oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli psychoterapeuty. 

 

Przepisy przejściowe dla osób, które uzyskały certyfikat przed 2016 rokiem

 

Na mocy uchwał Zarządu PTPI nr 1/01/2018 z dn. 28.01.2018 oraz nr 03/04/2018 z dn. 27.04.2018 umożliwia się przedłużenie certyfikatu na okres roku pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 1. Odbycie w ciągu roku co najmniej 20 godzin superwizji u superwizora towarzystwa uznanego przez Polską Radę Psychoterapii podejścia psychoterapeutycznego, niezwiązanego ze szkołą Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej oraz Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN oraz 15 godzin szkoleń w tematyce psychoterapii w niezależnych od w/w instytucjach. 

 2.  Osoby, które otrzymały certyfikat do 2016 roku włącznie, by przedłużyć certyfikat mają obowiązek zdać egzamin certyfikacyjny przed komisją zewnętrzną w ciągu 5 lat od uzyskania certyfikatu. Osoby, które otrzymały certyfikat do roku 2014 włącznie, uzyskują prawo do okresu przejściowego, który wynosi półtora roku, podczas którego mają obowiązek zdać egzamin certyfikacyjny przed komisją egzaminacyjną PTPI i złożyć wniosek o przedłużenie certyfikatu. 


W związku z wymaganiami stawianymi przez PRP  te warunki są konieczne, by kandydat mógł udowodnić, że poddaje swoje kompetencje weryfikacji w środowisku  psychoterapeutów oraz pozostaje w ustawicznym kształceniu, czym poświadcza swój profesjonalizm.

 

Kroki formalne:

Uwaga: Do procedury o przedłużenie certyfikatu mogą przystąpić jedynie osoby posiadające uregulowane składki członkowskie. W tym celu do wniosku należy załączyć potwierdzenie Skarbnika PTPI o niezaleganiu ze składkami. Bez tego potwierdzenia Komisja Certyfikacyjna nie będzie rozpatrywać żadnego wniosku na żadnym jego etapie. Prosimy o sprawdzenie swoich składek i zwrócenie się do Skarbnika PTPI o zaświadczenie jeszcze przed złożeniem wniosku. Opłatę przedłużającą certyfikat uiszcza się po zweryfikowaniu poprawnie wypełnionego wniosku, który zostanie przesłany osobno do każdego kandydata z przypomnieniem o upływie ważności certyfikatu.

1. Wniosek o przedłużenie certyfikatu wraz z kompletem załączonych zaświadczeń potwierdzających spełanianie wymagań, wymaganych oświadczeń oraz niezaleganiu ze składkami należy przesłać do Komisji Certyfikacyjnej PTPI: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: Renata Krawczyk, Piotr Kościelniak.

2. Po zaakceptowaniu wniosku i spełnieniu wymagań kandydat otrzyma potwierdzenie wraz z informacją o konieczności dokonania opłaty wskazanej w procedurze.

3. Po pomyślnym zakończeniu procedury kandydat zostanie poinformowany o przedłużeniu ważności certyfikatu.

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS