Demo

Procedura skarg i odwołań

 

PROCEDURA SKARG I ODWOŁAŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ

ZASADY OGÓLNE

Komisja Etyczna – powoływana przez Zarząd PTPI – pracuje na rzecz przestrzegania zasad etycznych wypracowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Rozpatruje skargi dotyczące działalności (psychoterapeutycznej, szkoleniowej) osób będących członkami PTPI. Celem procedury jest ustalenie, czy psychoterapeuta złamał zasady Kodeksu Etyczno-Zawodowego i zaproponowanie odpowiednich działań.

Skargi i odwołania muszą mieć formę pisemną i mogą być składane drogą mailową, pocztową (na adres sekretariatu PTPI) lub dostarczone osobiście jednemu z członków Zarządu lub Komisji. W przypadku skargi na członka Zarządu lub Komisji osobę tę wyłącza się z procedowania sprawy.

Skarga powinna być złożona nie później niż w ciągu trzech lat od daty zdarzeń, których dotyczy. W czasie opisywanych zdarzeń skarżony psychoterapeuta powinien być członkiem PTPI.

Członkowie Komisji pracują kolegialnie. Działania Komisji są tajne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wszystkie zainteresowane strony postanowią inaczej lub upublicznienie sprawy wbrew woli osoby uznanej za winną jest konieczne w celu ochrony potencjalnych pacjentów/klientów (z poszanowaniem przepisów prawa).

Komisja rozpatruje sprawę w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wpłynięcia (nie licząc miesięcy urlopowych: lipca i sierpnia). W przypadku rezygnacji z członkostwa przez osobę skarżoną w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, Zarząd uznaje rezygnację za skuteczną dopiero w momencie wydania opinii i zakończenia procedowania skargi, co pozwoli na sprawiedliwe nadzorowanie całej procedury. Zarząd może zdecydować o zawieszeniu w prawach członkowskich   na czas rozpatrywania sprawy.

Komisja Etyczna nie ma uprawnień do wydania decyzji dotyczącej odszkodowania finansowego, zwrotu kosztów itp. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia. Towarzystwo pokrywa udokumentowane koszty poniesione przez członków Komisji związane z wykonywaniem jej zadań.

PROCEDURA

1. Osoba składająca skargę lub odwołanie przesyła je na adres sekretariatu PTPI. Skarga powinna zawierać dane kontaktowe oraz możliwie dokładny opis zdarzenia/zdarzeń i okoliczności towarzyszących. Dopuszczalne jest dołączenie innych dokumentów (np. listów, notatek, nagrań, paragonów) w celu pełnego zobrazowania okoliczności.

2. Zarząd przesyła skargę do Komisji Etycznej. Komisja może zostać powołana w danym składzie tylko na czas rozpatrzenia konkretnej skargi. W skład komisji powinny wchodzić minimum trzy osoby, w tym co najmniej dwie posiadające tytuł certyfikowanego psychoterapeuty PTPI.

3. Komisja w ciągu jednego tygodnia od wpłynięcia pisma informuje pisemnie osobę, która wniosła skargę o jego otrzymaniu oraz o dwumiesięcznym terminie odniesienia się do niego. W tym samym terminie informuje również osobę, której skarga dotyczy, o rozpoczęciu postępowania.

4. Na podstawie przedstawionego materiału Komisja ustala, czy doszło do uchybień oraz naruszenia zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego PTPI

5. Komisja w celu rozpatrzenia skargi i odwołania może korzystać z następujących sposobów:

 • prowadzenie rozmów wyjaśniających ze stronami,
 • zbieranie dodatkowych danych i wyjaśnień na piśmie, - konsultacje z prawnikiem i innymi instytucjami,
 • inne, zależnie od potrzeb i specyfiki sytuacji.

6. Komisja sporządza opinię zawierającą jej sposób rozumienia sprawy oraz informację dotyczącą ustalenia, czy i jakie zasady etyczne zostały złamane. Opinię wraz z wnioskami dotyczącymi dalszego postępowania Komisja przedstawia Zarządowi PTPI.

7. Jeśli skarga została uznana za zasadną, Komisja może zaproponować następujące sposoby postępowania:

 • pisemne upomnienie,
 • zalecenia do pracy psychoterapeutycznej (terapii własnej) z wymaganym sprawozdaniem,
 • zalecenia do pracy superwizyjnej z wymaganym sprawozdaniem,
 • propozycje zadośćuczynienia,
 • zawieszenie w prawach członkowskich PTPI,
 • wydłużenie czasu oczekiwania na możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego lub otrzymania rekomendacji,
 • cofnięcie uprawnień zawodowych (rekomendacja, certyfikat) na czas określony lub nieokreślony,
 • usunięcie z listy członków PTPI, - inne, zależnie od specyfiki sytuacji.

8. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie w ciągu jednego tygodnia od otrzymania opinii Komisji i powiadamia o podjętych decyzjach strony zainteresowane.

9. Dalsze postępowanie jest uzależnione od specyfiki sprawy- może obejmować kolejne wyjaśnienia każdej ze stron, spotkania pomiędzy stronami i inne działania. W takim wypadku Komisja formułuje kolejną opinię, a Zarząd wydaje decyzję.

10. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie uzna za zasadne ponowne rozpatrzenie sprawy, podejmuje decyzję, kto będzie rozpatrywać sprawę w dalszym postępowaniu - mogą to być certyfikowani psychoterapeuci spoza Komisji Etycznej.

11. Jeśli skarga nie zostanie uznana za zasadną, wszystkie dokumenty oraz inne dowody związane ze sprawą powinny być niezwłocznie zwrócone właścicielom lub zniszczone.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS